WIEMY JAK UCZYĆ
DZIECI MATEMATYKI,

czyli logicznego myślenia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WIEMY JAK UCZYĆ DZIECI MATEMATYKI,

czyli logicznego myślenia

Najczęściej trudności z matematyką nie wynikają z braku zdolności matematycznych, ale z braku zrozumienia zadań, czyli słabo rozwiniętego myślenia logicznego i wnioskowania.  Matematyka to nie tylko szkolny przedmiot, to dla dziecka również:

 • nauka logicznego, krytycznego myślenia, wyciągania wniosków, stawiania hipotez, zadawania pytań, uzasadniania, dowodzenia, szukania rozwiązań problemów;
 • nauka pracowitości, wytrwałości, dokładności, sumienności i cierpliwości.   

Dlatego warto zainwestować czas i wysiłek

aby mała Kasia czy mały Jaś zrozumieli fundamenty matematyki i rozwiązując zadania w klasie czy w domu postarali się myśleć logicznie. Nasi nauczyciele mają doświadczenie i sprawdzone narzędzia, które pozwolą rozwinąć się dzieciom w zakresie matematyki.

Ucząc tego przedmiotu kładziemy nacisk na rozumienie treści, a dopiero potem na sprawne posługiwanie się liczbami i działaniami. Zależy nam na pracy własnej lub w kilkuosobowych podgrupach, z wykorzystaniem ścieralnych tablic (pozwalają szybko usunąć błędy). Praca często zaczyna się krótkim i ciekawym zadaniem z problemem, który dzieci rozwiązują samodzielnie przy wsparciu przewodnika po świecie zagadek (nauczyciela).  

W naszych szkołach rozumiemy, że nie każde dziecko lubi matematykę i że nie każdy uczeń ma talent matematyczny. Dlatego chcemy pokazać dzieciom, że to przedmiot praktyczny, bo styczność z liczbami i działaniami mamy każdego dnia. Proponujemy więc dodatkowe zajęcia matematyczne w formie gier i zabaw, które pomagają rozwijać umiejętności dzieci. 

OCENIAMY RÓWNIEŻ POSTAWĘ UCZNIÓW,

ich pracę oraz zaangażowanie.

Oczywiście, że wyniki są ważne, ale przecież sami wiemy, że nagroda za ciężką pracę daje wielką radość oraz motywuje do dalszej pracy. Dlatego na świadectwach trymestralnych i semestralnych każdy uczeń obok oceny z danego przedmiotu ma ocenę z postawy. Bywa tak, że uczeń ma 5 z matematyki, ale 4 z postawy. Bywa też na odwrót: 3 z matematyki, ale 6 z postawy na lekcjach matematyki. 

Nasze doświadczenia pokazują, że niejednokrotnie uczeń trójkowy stawał się uczniem dobrym lub bardzo dobrym właśnie dzięki swojemu zaangażowaniu oraz pozytywnej motywacji.

Kładziemy także duży nacisk na współpracę nauczycieli i rodziców oraz komunikację z dziećmi. Kiedy połączymy perspektywę nauczyciela i perspektywę rodzica w patrzeniu na konkretne dziecko, tworzy się jego pełny obraz. Tym samy możemy wspierać ucznia skuteczniej. To takie proste i takie efektywne!

Bardzo dobre wyniki zeszłorocznego Egzaminu Ósmoklasisty dają nam pewność, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki matematyki na poziomie licealnym. Poza tym dzięki przekazanej im pasji i radości z pracy, są w stanie z zaangażowaniem podjąć wyzwania związane z kolejnym etapem w ich życiu i wziąć za ten etap odpowiedzialność. 

Dla przypomnienia: nasza Szkoła Podstawowa ISKRY osiągnęła drugi wynik z Egzaminu Ósmoklasisty z matematyki we Wrocławiu i w powiecie wrocławskim ze średnim wynikiem 84,31%. Zaraz za nią jest Szkoła ZDRÓJ z wynikiem 80,92%. Średni wynik naszych uczniów z matematyki wyniósł 83 proc., podczas gdy w Polsce - 47 proc. Szkoła ZDRÓJ ze średnim wynikiem z trzech przedmiotów 86,05% z egzaminu ósmoklasisty, jest pierwszą szkołą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a Szkoła ISKRY, ze średnim wynikiem 83,92% - zajmuje siódmą pozycję.


Matematyka może być przedmiotem dla wszystkich. Wszystko zależy od nauczyciela i ucznia

 • Matematyka to część każdego dnia człowieka. W naszych szkołach pokazujemy uczniom gdzie i jak mogą praktycznie wykorzystać wiedzę oraz umiejętności matematyczne.
 • Rozumiemy, że nie każdy musi być omnibusem. Dlatego doceniamy postawę ucznia, który jest zaangażowany i skupiony na lekcji, prowadzi sumiennie zeszyt i odrabia zadania domowe.
 • Jeśli do pracy ucznia dodamy pochwały za jego wysiłek i będziemy motywować dziecko na pewno będzie rozwijać się matematycznie. Może nawet polubi ten przedmiot ☺


Atmosfera na lekcjach matematyki jest bardzo ważna

 • Staramy się, by uczniowie dobrze wykorzystali każdą minutę zajęć, rozwiązywali dużo zadań, mieli zadane prace domowe oraz często pisali kartkówki. Praca samodzielna rozwija matematycznie dzieci.
 • Nie pozwalamy, by ktoś czuł się zagubiony na lekcji matematyki i zostawał w tyle. Oferujemy wsparcie zarówno na lekcji, jak i poza zajęciami, w formie konsultacji.


Dzieci, nauczyciele i rodzice muszą rozmawiać ze sobą o matematyce

 • Jako nauczyciele wiemy, jak ważne jest monitorowanie postępów dzieci w matematyce. Przecież każdy z nas pamięta, że jeśli nie opanował jakiejś partii materiału bardzo trudno było mu rozwijać się dalej.
 • Nie możemy pozwolić, aby uczniowie mieli zaległości z matematyki na podstawowym poziomie, który jest fundamentem dalszej edukacji. Dlatego rozmawiamy z dziećmi o tym czego nie rozumieją, co chcą powtórzyć i nad czym pracować więcej. Prosimy także rodziców  o sygnalizowanie jakie partie materiału sprawiły trudność dzieciom. Chętnie poświęcimy im więcej czasu. 
 • Uczniowie w każdym roku piszą diagnozę początkową, śródroczną i końcową. W ten sposób zarówno uczeń, jak i jego rodzice, wiedzą jakie są jego mocne strony, a nad czym powinien pracować. Uzupełnieniem diagnoz są częste kartkówki – to bardzo dobry sposób weryfikacji bieżącego zaangażowania i stanu wiedzy dzieci.


Zadanie matematyczne jest jak cel z życia codziennego

Spędzamy z dziećmi długie godziny nad zadaniami z matematyki również po to, aby dobrze radziły sobie z rozwiązywaniem problemów dnia codziennego. Tak jak na kartkówce czy na sprawdzianie również poza szkołą uczniowie mierzą się z przeciwnościami i powinni określić swój poziom kompetencji.

POZIOM 1: Potrafię, więc robię to. Dziecko może wybrać metodę działania w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.  

POZIOM 2: Nie potrafię, więc muszę stwierdzić, co trzeba wiedzieć, abym to zrobił. Uczeń ma świadomość swoich niedoskonałości. Jednak wie również, że mimo braków może korzystać z wiedzy, która pozwoli mu zrealizować działanie. Ma wystarczające umiejętności aby znaleźć metodę działania.

POZIOM 3: Zrobiłem, więc muszę ocenić, jak to zrobiłem. To refleksyjna i krytyczna ocena efektywności działania i środków służących do realizacji zadania. Być może jest jakaś prostsza metoda, która mniejszym nakładem sił szybciej doprowadzi dziecko do sukcesu.

JAK ZAPAMIĘTAĆ LEPIEJ

(nie tylko matematykę)

Zapamiętujemy lepiej, gdy:

 • powtarzamy materiał ze zrozumieniem;
 • uczymy się częściej i przyswajamy materiał mniejszymi porcjami;
 • recytując na głos;
 • ilość powtórzeń jest większa, niż konieczna do nauczenia się materiału;
 • powtarzamy raczej całość, niż części; 
 • powiemy sobie, że możemy;
 • powtarzamy materiał w warunkach analogicznych do tych, w jakich się uczyliśmy;
 • pamiętamy lepiej zadania niedokończone, niż rozwiązane;
 • unikamy zakłóceń w nauce.

Praca jako nauczyciel matematyki jest spełnieniem moich planów, marzeń z dzieciństwa. Już jako mała dziewczynka bawiłam się z rodzeństwem w szkołę, a jako nastolatka wiedziałam, że chcę uczyć innych … matematyki. 
Doświadczenie i obserwacja dzieci pokazuje, że kluczowe w nauce tego przedmiotu jest pozytywne nastawienie ucznia, jego zaangażowanie, motywacja. Przykład oczywiście idzie z góry, zatem staram się pokazywać uczniom matematykę jako część życia codziennego: przydatną, logiczną i … ułatwiającą wiele spraw. 
Niezależnie od naturalnych predyspozycji ucznia, każdy może polubić i zrozumieć matematykę. Oczywiście: nic, co wartościowe, nie przychodzi łatwo, ale wytrwała praca ucznia połączona z serdecznym wymaganiem, motywowaniem i chwaleniem go przez nauczyciela, zawsze przynosi efekty.
Nauka matematyki jest jak wchodzenie na górę. Na dole mało widzimy (na początku być może mało rozumiemy), ale idąc wytrwale dalej, coraz więcej możemy zobaczyć, mamy szersze pole widzenia, coraz piękniejsze widoki. Podobnie jest w nauce matematyki: Rozwiązując zadania, ucząc się tego przedmiotu, stopniowo obserwujemy coraz więcej analogii, zależności, logicznych powiązań i … zaczyna nam się to coraz bardziej podobać 😊

Monika Mrugała 
Nauczycielka matematyki w Szkole ZDRÓJ

Kontakt

ul. Fryderyka Pautscha 951-651 Wrocław
sekretariat@nurt.edu.pl
tel. 514 292 111

placówki NURT

www.przedszkole.zdroj.edu.pl
www.szkola.zdroj.edu.pl
www.iskry.edu.pl